Květen až Říjen| PO-NE SMS: 607 927 197

Ubytovací řád

TURISTICKÁ UBYTOVNA Nové Mlýny 62, 692 01 Přítluky

vydaný provozovatelem

Attack Art s.r.o.


Odpovědná osoba: Ing. Bohumír Hron

Cacovická 16/12, 614 00 Brno

IČ: 26232766, DIČ: 26232766

e-mail: info@attackart.cz, tel: 602 728 298

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle § 2326-2331 Občanského zákoníku v platném znění

      I.  Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

Potvrzením objednávky ubytovaného (dále jen host) provozovatelem je mezi hostem a provozovatelem Attack Art s.r.o. (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326-2331 Občanského zákoníku v platném znění a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.

Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách: pokoje, spojovací chodby, sociální zázemí, kuchyně (dále jen prostory určené k ubytování).

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti či bankovním převodem. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

      II. Náhrada škody

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady škody.

Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem nebo které jsou u něj na návštěvě.

     III. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět osobně, e-mailem nebo telefonicky. Tato je považována za platnou až po písemném potvrzení objednávky provozovatelem a zaplacení zálohy hostem ve výši 30% z celkové ceny ubytování dle platného ceníku a to nejpozději 7 dnů po uzavření Smlouvy o ubytování.

     IV. Práva a povinnosti hosta

Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních vchodových dveří a pokoje. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Host je povinen:

 • Uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku

 • Řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu

 • Zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování

 • Chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození

 • Zajistit ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

 • Seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej

 • Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu

 • Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

 • Uzamykat při odchodu dveře

 • V době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem

 • Pokoj opustit do 10.00 hod v den odjezdu.

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (přemisťování vybavení, apod.)

 • Odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování

 • Používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma osobních počítačů, bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz

 • Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě

 • Uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání

Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 • Nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití

 • Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem

 • kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování


     V. Povinnosti provozovatel

Provozovatel je povinen:

 • Odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním

 • Dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů

 • Dbát na dobrý technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

      VI. Vozidlo a cennosti hosta
 • Parkování vozidel hostů je umožněno u ubytovny. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věci ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování.

     VII. Průběžný úklid

Během pobytu provádí provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování dle provozního řádu.

     VIII. Domácí zvířata

Domácí zvířata nejsou v prostorách určených k ubytování povolena.

     IX. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování
 • Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz. Bod XI tohoto ubytovacího řádu

 • Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy

 • Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být odesláno druhé straně

 • Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé

 • V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování

     XI. Stornovací podmínky

Při úplném či částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude hostu účtován stornovací poplatek ve výši:

Zrušení rezervace bez stornopoplatku 60 dní předem.
30% stornopoplatek 30 dní předem.
100% stornopoplatek 10 a méně dní předem.

Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin písemně na výše uvedenou adresu provozovatele.

     XII. Doklad totožnosti

Karta hosta je vedena v ubytovací knize a obsahuje jméno a příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu (cestovního pasu). K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.


Ubytovací řád vydal v dubnu 2022:

Attack Art s.r.o.

Odpovědná osoba: Ing. Bohumír Hron

Cacovická 16/12, 614 00 Brno

IČ: 26232766, DIČ: 26232766

e-mail: info@attackart.cz, tel: 602 728 298